Dictionary.gen.tr

 

Result of German - Turkish dictionary

 
ausschütten
  • dökmek
  • boşaltmak
  • temettü dağıtmak jdm sein Herz ausschütten birine içini dökmek sich ausschütten gülmekten katılmak

Permalink to this page 

 

© 2008 Dictionary.gen.tr - All rights reserved.