Dictionary.gen.tr

 

Result of Turkish - Russian dictionary

 
nitekim
  • подобно тому как » [podobno tomu kak]
 
nitelemek
  • Характеризовать » [haraktyerizovat"]
 
nitelik
  • Атрибут » [atribut]
  • Качество » [kaçyestvo]
  • Свойство » [svoystvo]
 
nitrik asit
  • Азотная кислота » [azotnaya kislota]

Permalink to this page 

 

© 2008 Dictionary.gen.tr - All rights reserved.